Міжнародне партнерство ЦЄОУ та Керен Каємет леІсраель

                  

Fruitful international partnership!

 

Due to many years of fruitful cooperation of the Center for Jewish Education of Ukraine and the Directorate of Education in Diaspora of the Department of Education and Community Keren Kayemet leIsrael of the Jewish National Fund, in January 2022 educational institutions with Jewish ethnic and cultural component as well as non-governmental Jewish organizations were presented with new academic and methodological visual didactic materials for conducting educational events, lessons, activities and master-classes.

The materials were developed and published by The Directorate of Education in Diaspora of the Department of education and community Keren Kayemet le Israel of the Jewish National Fund managed by the directors of academic programs in diaspora and Israel Victoria Rave, Malka Barkai and Dovi Paritski initiated by Natalia Bakulina, the director of  the Center for Jewish education of Ukraine.

Thus, among the developed materials there were runners, the educational set «The Israeli Innovative Technologies Having an Impact Around the World» and the didactic set «My Vision».

The runners with stories and creative tasks were dedicated to the festival of TuBiShvat.

The educational set «The Israeli Innovative Technologies Having an Impact Around the World» contains the cards with questions, and instructive booklet, 23 letters with innovations.  The didactic set «My Vision» is dedicated to the topic of Israel and uniting the Jewish communities of the world. It consists of the booklet, the cards with proverbs and sayings, set expressions, the cards with descriptions of dilemmas/ contradictions, pros and cons, the letter «My Vision», the wall chart of ideals, a ball, a paper and a pen.

Utterly useful and highly needed didactic materials were received by:

Community educational institution «Teaching and educational complex № 141 «ORT» («Educational resources and technology training of Kyiv») (Kyiv);

Community educational institution «Teaching and educational complex № 141 «ORT» («Educational resources and technology training of Kyiv» 299) (Kyiv);

Community educational institution «Zaporizhya Jewish gymnasia «ORT-Alef» of the Zaporizhya City Council of the Zaporizhya region» (Zaporizhya);

Community educational institution «Chernivtsi Lyceum № 15 «Educational resources and technology training» with advanced learning of Jewish ethnic and cultural component of the Chernivtsi City Council» (Chernivtsi);

Private educational institution «Teaching and educational complex «Comprehensive school of І-ІІІ stages - kindergarten «Mitzvah-613» (Bila Tserkva);

Private educational institution «Jewish gymnasia «Or-Avner» with advanced learning of English and Hebrew» (Zhitomir);

Private Secondary Comprehensive Teaching and educational complex «Or-Avner» – specialized comprehensive school of І-ІІІ stages with advanced learning of foreign languages (Kamyanske);

Private Jewish school and kindergarten «Perlyna» (Kyiv);

Private educational institution «Teaching and educational complex «Comprehensive school І-ІІІ stages - kindergarten «Mitzvah-613»» (Kyiv);

Children’s Development Center «Shalom Baby» (Dnipro);

Jewish Community Center «Khalom» (Kyiv);

Kyiv «Masoret»  Jewish community (Kyiv);

 

In summer the participants of the International project «Shorashim»-«The Roots and Future of Jews in Diaspora» will have an opportunity to join in exploring the innovations!

 

We have already received the first feedback from educational institutions!

The post of the teaching and education institution «Mitzvah-613» of Bila Tserkva:

https://www.facebook.com/groups/1272761632879185/posts/2032601260228548/

The post of the teaching and education institution «Mitzvah-613» of Kyiv: https://www.facebook.com/mitsva613/posts/3020912748147793

The photos are enclosed.

 

We would like to express heartfelt gratitude to our Israeli and Ukrainian partners for fruitful cooperation for the sake of development of education, reinforcing the ties and uniting the societies of Ukraine and Israel!

 

Плідне міжнародне партнерство!

 

Дякуючи плідній багаторічній співпраці Центру єврейської освіти України та Відділу освіти в діаспорі Департаменту освіти та спільноти Керен Каємет леІсраель Єврейського національного фонду, в січні 2022 року заклади освіти з єврейським етнокультурним компонентом та громадські єврейські організації отримали у подарунок нові навчально-методичні та наочні дидактичні матеріали для проведення освітніх заходів, уроків, занять, майстер-класів.

Матеріали були розроблені та видані Відділом освіти в діаспорі Департаменту освіти та спільноти Керен Каємет леІсраель Єврейського національного фонду під керівництвом директорів освітніх програм у діаспорі та Ізраїлі, Вікторії Раве, Малки Баркай і Дові Паріцькі за ініціативи Наталії Бакуліної, директору Центру єврейської освіти України.

Так, було розроблено ранери, освітній комплект «Ізраїльські інноваційні розробки, що впливають на світ» та дидактичний набір «Моє бачення».

Ранери з історіями та творчими завданнями присвячено святу Ту бішват.

До освітнього комплекту «Ізраїльські інноваційні розробки, що впливають на світ» входять картки із запитаннями, інструктивний буклет, 23 літери з інноваціями. Дидактичний набір «Моє бачення» присвячений темі Ізраїлю й обєднанню єврейських громад світу та складається з буклету, карток із прислів’ями / приказками, сталими зворотами, карток із описом дилем / протиріч «за» та «проти», листа «Моє бачення», настінної таблиці ідеалів, м’яча, паперу та ручки.

Вкрай корисні та конче потрібні навчальні матеріали отримали:

Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 141 «ОРТ» («Освітні ресурси та технологічний тренінг м. Києва») (, м. Київ);

Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 141 «ОРТ» («Освітні ресурси та технологічний тренінг м. Києва»299) (, м. Київ);

Комунальний заклад «Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» Запорізької міської ради Запорізької області» (м. Запоріжжя);

Комунальний заклад «Чернівецький ліцей № 15 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міської ради» (м. Чернівці);

Приватний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок «Міцва-613»» (м. Біла Церква);

Приватний заклад освіти «Єврейська гімназія «Ор-Авнер» з поглибленим вивченням англійської мови та мови іврит» (м. Житомир);

Приватний середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Ор-Авнер» – спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов (м. Кам’янське»);

Приватна єврейська школа та дитячий садок «Перлина» (м. Київ);

Приватний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок «Міцва-613»» (м. Київ);

Дитячий розвивальний центр «Шалом Бебі» (м. Дніпро);

Громадський єврейський центр «Халом» (м. Київ);

Київська єврейська громада «Масорет» (м. Київ);

 

Улітку учасники Міжнародний проект «Шорашим»-«Коріння та майбутнє євреїв діаспори» матимуть можливість долучитись до нових цікавинок!

 

Ми вже отримали перші відгуки від закладів освіти!

Пост НВК «Міцва-613» м. Біла Церква:

https://www.facebook.com/groups/1272761632879185/posts/2032601260228548/

Пост НВК «Міцва-613» м. Київ: https://www.facebook.com/mitsva613/posts/3020912748147793

Фото додаються.

 

Щиро дякуємо нашим ізраїльським і українським партнерам за плідну співпрацю заради розвитку освіти, зміцнення зв’язків та об’єднання соціуму України й Ізраїлю!