Про центр

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ.

Основною метою ЦЄОУ є створення умов для досягнення відродження єврейської культури та освіти, задоволення духовних потреб євреїв, зміцнення дружби між українським та єврейським народами, сприяння їх всебічному співробітництву в ім’я миру, суспільної злагоди, добра і справедливості.

Головними завданнями ЦЄОУ є:

 • створення колегії та науково-методичної ради для здійснення стратегічного планування та належної реалізації напрямів діяльності Центру;
 • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, виконання державних цільових програм і міжнародних освітніх проектів, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних, методологічних і практичних проблем формальної та неформальної єврейської освіти, експериментальна перевірка вірогідності, ефективності й можливості застосування сучасних соціально важливих педагогічних теорій, гіпотез, ідей, інновацій, а також апробування результатів наукових досліджень;
 • розроблення й упровадження наукової, навчальної й методичної продукції (видань) з єврейської формальної та неформальної освіти;
 • здійснення наукових досліджень та освітньої діяльності на замовлення державних і громадських установ і закладів системи освіти, інших юридичних і фізичних осіб;
 • участь в інноваційній освітній діяльності, розробленні державних стандартів освіти, концепцій, навчальних програм розвитку єврейської освіти та науки в Україні;
 • проведення педагогічної експертизи документів у галузі юдаїки й єврейської освіти; педагогічне прогнозування; підготовка науково-методичних рекомендацій і упровадження результатів науково-педагогічних досліджень в освітній і суспільній діяльності;
 • підготовка фахівців різних галузей юдаїки – вчителів єврейських мов (іврит, їдиш), єврейської історії, літератури, традиції ЗНЗ України, вихователів ДНЗ України, спеціалістів сфери неформальної освіти через організацію курсів перепідготовки й підвищення кваліфікації у галузі єврейської педагогічної науки й освіти; організація стажування в провідних профільних університетах та освітніх центрах України та зарубіжжя для науковців, викладачів, практичних працівників, інших спеціалістів у галузі юдаїки й єврейської освіти;
 • співпраця із закладами всіх типів і форм власності в системі єврейської освіти України й зарубіжжя; створення  єдиного реєстру навчальних закладів України з викладанням предметів юдаїки усіх рівнів системи освіти; участь у проектах і програмах міжнародного співробітництва освітньо-культурного змісту й спрямування;
 • підписання угод про співпрацю та договорів про партнерську діяльність з українськими та зарубіжними науковими, освітніми та громадськими організаціями у галузі єврейської освіти; тісна співпраця з єврейськими громадами та общинами,
 • науковими й освітніми організаціями України та світу; участь у спільних освітніх проектах;
 • організація й проведення наукових і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, тренінгів, фокус-груп із різних напрямів єврейської педагогічної науки й практики, популяризація досягнень педагогічної науки в Україні та за її межами;
 • представництво на міжнародному рівні: презентація результатів наукових досліджень та освітньої діяльності на міжнародних наукових форумах, у засобах масової інформації, на інтернет-сайтах і соціальних мережах, організація науково-практичних заходів за участю іноземних фахівців, обмін спеціалістами на договірній основі;
 • оновлення інтернет-сайту та створення сторінок у соціальних мережах для здійснення сучасного рівня фахової комунікації, презентації результатів діяльності, висвітлення новин, отримання зворотного зв’язку щодо удосконалення роботи;
 • створення репозитарію бібліографічних, електронних, аудіо та відео ресурсів у галузі єврейської освіти та мережі доступу до провідних бібліотек України та світу;
 • здійснення видавничої діяльності (випуск наукової, навчальної й методичної літератури, фахових видань, інформаційних вісників, бюлетенів), створення електронного науково-інформаційного ресурсу, заснування фахових періодичних видань, часописів, збірників наукових праць.