Всеукраїнська наукова конференція «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу»

21 квітня 2021 року відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Навчання
української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в
контексті компетентнісного підходу» в онлай-форматі (на платформі Google Meet
https://meet.google.com/zcg-cssv-cvt ).
У конференції взяли участь науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти,
що репрезентували різні регіони України. Діапазон заявлених тем дозволяв долучати до
дискусії важливі аспекти проблематики, яка стосувалася як теорії, так і освітньої
практики.
У рамках конференції було презентовано доповідь з презентацією щодо
особливостей роботи з посібником «Коди єврейської культури для дітей: Єврейська
каліграфія» (автори Бакуліна Наталія, Гехтман Раїса) на тему: «Лінгводидактичні
особливості конструювання інтегрованого змісту початкового навчання письма мовою
іврит та єврейської традиційної культури» (Бакуілна Наталія.)
Під час широкого обговорення учасники засвідчили актуальність і ґрунтовність
презентованого посібника та бажання долучитися до подальшого розроблення навчальних
матеріалів для запровадження інтегрованого навчання інших мов і культур в умовах
багатомовної полікультурної спільноти України.


On April 21, 2021, the All-Ukrainian Scientific Conference "Teaching the Ukrainian
Language and Languages of National Minorities of General Secondary Education Students in the
Context of the Competence Approach" was held online (on the Google Meet platform
https://meet.google.com/zcg-cssv-cvt ).
The conference was attended by scientists, teachers, masters, graduate students, doctoral
students representing different regions of Ukraine. The range of stated topics allowed to include
in the discussion important aspects of the issue, which concerned both theory and educational
practice.
The conference presented a report on the peculiarities of working with the manual
"Codes of Jewish culture for children: Jewish calligraphy" (authors Bakulina Natalia,
Gechtman Raisa) on "Linguodidactic features of constructing integrated content of primary
education in Hebrew and Jewish culture" (Natalia Bakuilna.)
During the broad discussion, the participants testified to the relevance and thoroughness
of the presented manual and the desire to join the further development of educational materials
for the introduction of integrated learning of other languages ​​and cultures in a multilingual
multicultural community of Ukraine.