Презентуємо новий підручник з мови іврит для 4 класу ЗЗСО України

Презентуємо новий підручник з мови іврит для 4 класу ЗЗСО України

Вийшов у світ підручник з мови іврит для 4 класу закладів загальної середньої освіти!!!

 

 

Бакуліна Н. В., Яковлева О. М. Іврит : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти.   Чернівці : Букрек, 2021. 128 с : іл.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2021 № 53).

 

Зміст підручника «Іврит» для 4 класу закладів загальної середньої освіти відповідає чинним нормативним документам – Державному стандарту початкової освіти (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688), Концепції Нової української школи (2016) та навчальній програмі «Мова іврит і читання для ЗЗСО з українською мовою навчання (3-4 класи)» (Н. В. Бакуліна, І. Ю. Фалеса) (2019).

У 2020/2021 рр. рукопис підручника успішно пройшов конкурс підручників та отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ від 16.01.2021 №53). Цей підручник відповідає Державним санітарним нормам і правилам «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей».

 

Оголошення результатів ІІ етапу конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (4 клас) оприлюднено на Youtube каналі Інституту модернізації змісту освіти https://www.youtube.com/watch?v=0kyl3FqpW0o

Про підручник «Іврит» для 4 класу ЗЗСО (автори Бакуліна Н.В., Яковлева О. М.) див. на 8:15 хвилині (початок оголошення результатів комісією з мов національних меншин на 5:53 хвилині).

 

Доставка підручників до закладів освіти: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/dostavka-pidruchnykiv-do-zakladiv-osvity/

 

Електронні версії підручника оприлюднено в електронних бібліотеках:

НАПН України, URL: https://lib.iitta.gov.ua/726134/1/Ivrit-4kl_Bakulina_Yakovleva.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=726134

Інституту педагогіки НАПН України, URL: http://new.undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/Ivrit-4kl_Bakulina_Yakovleva.pdf

http://new.undip.org.ua/library/ivryt-pidruchnyk-dlia-4-klasu-zakladiv-zahalnoi-serednoi-osvity/

Інституту модернізації змісту освіти, URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-4-klas-2021/9-Movy-nats-menshyn-4kl/Ivrit-4kl.pdf

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/11movy-natsmenshin-4-klas/1mova-vrit-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti/

 

Анотації.

 

Обсяг змісту підручника адекватно співвідноситься з кількістю навчальних годин, рекомендованими базовим навчальним планом і навчальною програмою. Зміст підручника ґрунтується на особистісному та компетентнісно орієнтованому підходах до навчання, принципах дитино- та текстоцентризму й є логічним продовженням змісту, опанованого у 3 класі. Також робота з цим підручником сприяє реалізації інтегративного підходу до навчання, адже дає змогу здійснювати як внутрішньопредметну, так і міжпредметну інтеграцію змісту навчання. Він є оптимальним і для цілісного та системного розгортання освітнього матеріалу з урахуванням його необхідності та достатності для досягнення здобувачами освіти очікуваних результатів, визначених навчальною програмою з предмету.

Структура підручника містить передмову, 12 розділів, які дозволяють опанувати програмовий матеріал з мови іврит, окремий розділ з літературного читання та зміст. Кожний розділ супроводжується тематичним словником. На форзацах розміщено пам’ятки для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності.

Навчальні та допоміжні тексти створені авторами з урахуванням принципів науковості, доступності, систематичності, логічності та послідовності викладу навчальної інформації. Зміст навчальних текстів ґрунтується на вивченому матеріалі, а новий незнайомий матеріал не перевищує 15 % від загального змісту, що сприяє розвитку навичок прогнозування та здогадки. Водночас підручник містить навчальний матеріал для багаторазового повторення та його застосування в нових умовах.

Наукові поняття викладено точно та зрозуміло відповідно до вікових психологічних особливостей учнів і рівня сформованості комунікативної компетентності з інших виучуваних мов, зокрема української й іноземної. Тексти завдань подано як українською, так і мовою іврит. Це сприяє й організації багатомовної освіти.

Система орієнтування в підручнику містить знайомі та зрозумілі учням умовні позначення, шрифтові та кольорові виділення, схеми та таблиці, малюнкові словники, «чати» для здійснення різних видів комунікативної діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма) та засвоєння мовних знань, виконання вправ і завдань різних типів, організації як самостійної освітньої діяльності, так і парної та групової роботи. Так, до кожної теми розроблено пропедевтичні, ввідні, тренувальні вправи, а також завдання творчого, ігрового та проблемно-пошукового характеру, у тому числі із логічним навантаженням, спрямованих на оволодіння учнями прийомами розумової діяльності – аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, диференціації, що дозволяє здійснювати індивідуальний і диференційований підходи до навчання відповідно до індивідуальних здібностей і пізнавальних можливостей учнів.

Наявні у підручнику різноманітні вправи та завдання, розроблено з урахуванням засад педагогіки партнерства, що передбачає: співпрацю, співтворчість між учнями та вчителями; критичне осмислення ситуації; ситуації та питання для навчального діалогу; ситуації вибору і відповідальності; творче застосування набутих умінь у реальному житті.

Окремі вправи готують учнів до читання неоголошених текстів мовою іврит.

Опанування змістом підручника сприяє формуванню міжкультурної та культурологічної компетентності учнів, кращому усвідомленню взаємопроникнення та взаємовпливу мов і культур єврейського й українського народів. Для літературного читання в підручнику представлені автори літературних творів, які є відомими класиками сучасної ізраїльської дитячої літератури і народилися в Україні. Також матеріал підручника знайомить дітей з сучасним життям ізраїльських однолітків і пізнавальною інформацією про культурне єврейську спадщину.

Поданий у підручнику навчальний матеріал, завдання й ілюстрації активізують емоційні процеси учнів, емпатію, рефлексію, підвищують мотивацію до вивчення мови іврит. Ілюстративний матеріал виконує функцію як самостійного, так і додаткового джерела інформації. Розроблений дизайнерський простір даного підручника сприяє комплексному розвитку когнітивних процесів учнів, емоційного інтелекту й естетичного смаку.

 

The content of the textbook "Hebrew" for grade 4 of general secondary education institutions complies with the current regulatory documents - the State Standard of Primary Education (as amended by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 24, 2019 No. 688), the Concept of the New Ukrainian School (2016) and the curriculum "Language of Hebrew and reading for UOSO with the Ukrainian language of instruction (grades 3-4) "(N. V. Bakulina, I. Y. Falesa) (2019). In 2020/2021 the textbook manuscript has successfully passed the textbook competition and received the stamp “Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine (order of 16.01.2021 No. 53). This textbook complies with the State Sanitary Norms and Rules "Hygienic Requirements for Printed Products for Children."

The volume of the textbook content is adequately correlated with the number of teaching hours recommended by the basic curriculum and curriculum. The content of the textbook is based on personal and competence-oriented approaches to learning, the principles of child- and text-centrism and is a logical continuation of the content mastered in grade 3. Also, work with this textbook contributes to the implementation of an integrative approach to learning, because it allows for both intra-subject and inter-subject integration of the content of training. It is also optimal for a holistic and systemic deployment of educational material, taking into account its necessity and sufficiency for the achievement of the expected results by the applicants for education, determined by the curriculum in the subject.

The structure of the textbook contains a preface, 12 sections that allow you to master the program material on the Hebrew language, a separate section on literary reading and content. Each section is accompanied by a thematic dictionary. On the flyleaf there are memos for the implementation of various types of speech activity.

Educational and auxiliary texts were created by the authors taking into account the principles of scientific character, accessibility, systematicity, consistency and consistency of presentation of educational information. The content of educational texts is based on the studied material, and new unfamiliar material does not exceed 15% of the total content, contributes to the development of forecasting and guessing skills. At the same time, the textbook contains educational material for repeated repetition and its application in new conditions.

Scientific concepts are presented accurately and clearly in accordance with the age-specific psychological characteristics of students and the level of formation of the communicative competence of other studied languages, in particular Ukrainian and foreign. The texts of the assignments are submitted in both Ukrainian and Hebrew. This also contributes to the organization of multilingual education.

The orientation system in the textbook contains familiar and understandable symbols for students, font and color highlighting, diagrams and tables, picture dictionaries, "chats" for carrying out various types of communication activities (listening, speaking, reading, writing) and assimilating language knowledge, performing exercises and assignments of various types, organization of both independent educational activities and pair and group work. So, for each topic, propaedeutic, introductory, training exercises have been developed, as well as tasks of a creative, play and problem-search nature, including those with a logical load, aimed at mastering by students the techniques of mental activity - analysis, synthesis, comparison, generalization, differentiation, which allows for individual and differentiated approaches to learning in accordance with the individual abilities and cognitive capabilities of students.

A variety of exercises and assignments available in the textbook, developed taking into account the principles of partnership pedagogy, provide for: cooperation, co-creation between students and teachers; critical understanding of the situation; situations and questions for educational dialogue; situations of choice and responsibility; creative application of acquired skills in real life.

Individual exercises prepare students to read inconsistent Hebrew texts.

Mastering the content of the textbook contributes to the formation of intercultural and cultural competence of students, a better understanding of the interpenetration and mutual influence of the languages and cultures of the Jewish and Ukrainian peoples. For literary reading, the textbook presents authors of literary works who are famous classics of modern Israeli children's literature and were born in Ukraine. Also, the material of the textbook introduces children to the modern life of Israeli peers and informative information about the cultural Jewish heritage.

The educational material, tasks and illustrations presented in the textbook activate the emotional processes of students, empathy, reflection, increase the motivation for learning the Hebrew language. Illustrative material serves as both an independent and additional source of information. The developed design space for this textbook contributes to the integrated development of students' cognitive processes, emotional intelligence and aesthetic taste.