До уваги викладачів єврейських мов

Шановні викладачі єврейських мов (івриту та їдиш), науковці та вчені!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV конференції "Іврит та їдиш сьогодні: освітні та культурні аспекти", яка відбудеться в онлайн форматі 19 елула 5780 - 8 вересня 2020 року.

Тематика конференції:

  • Мова іврит та методика навчання івриту;
  • Мова їдиш та методика навчання їдишу;
  • Мовно-літературні зв’язки між івритом та їдишем.

Теми доповідей надсилайте до 24 ава 5780 - 14 серпня 2020 року на електронну адресу:

jc.conference@philosophy.spbu.ru

Доповіді та лекції з івриту мають бути викладені мовою іврит.

Робочі мови конференції: іврит, їдиш, англійська.

 

 

З повагою,

Члени оргкомітету Конференції

Керен Дубнов, Євген Мар’янчик та Юлія Кондракова

 

בר םולש ,וניתימעו ונירומ

 

"םייתוברתו םיידומיל םיטביה :ונימיב שידייהו תירבעה" יעיברה סוניכה לש תנגראמה הדעווה ךכב ןיאש ןבומ .רבמטפסב 8 - לולאב ט"יב תנווקמ תנוכתמב סוניכל ףרטצהל םכתא הנימזמ ןבומכו ,יעדמה חישהו תוסנכתהה ףצר לע הרימש רשפאי הז לבא ,גרוברטפ תריוואל ףילחת ."ןורושי חיש"ב םירמאמל סיסב ושמשי תואצרהה

 

לעו תירבעה לע )הפגמה ץורפ ינפל דוע ולבקתנש תועצהה דבלמ( תופסונ תועצה לבקל חמשנ שידייב וא תירבעב תורפסל ןושל ןיבש תויגוס לע ןכו התארוה לעו שידייה לע ,התארוה .טסוגואב 41 - באב ד"כ דע

 

.שידייב וא תילגנאב ,תירבעב תוצרהל רשפא שידייה לע .תירבעב ויהי תירבעה לע תואצרהה

 

 

,הכרבב

הבוקרדנוק הילויו קי'צנאירמ ינגבי ,בונבוד ןרק

 

תנגראמה הדעווה