Дистанційне навчання предметів юдаїки

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ЮДАЇКИ:

ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Бакуліна Наталія Валеріївна

кандидат педагогічних наук,

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8970-2660

Researcher ID: X-1147-2018

 

Запровадження карантину, спричиненого глобальною пандемією COVID-19, змусило системи освіти багатьох країн світу перейти на дистанційні форми навчання, зокрема в Україні. Нажаль, система освіти, педагоги, батьки та учні переважно не були готові до цього, попри те, що «Положення про дистанційне навчання», в якому були визначені мета, зміст і шляхи його реалізації, ще у 2013 році було розроблено та затверджено МОН України.

Крім цього, стратегічні положення та завдання сучасної освіти, зокрема формування інформаційно-комунікаційної компетентності, закладено у зміст чинних нормативно-правових документів освітньої галузі – Концептуальних засадах реформування середньої школи «НУШ» (2016), Законі України «Про освіту», п.1 статті 12 (2017; зі змінами 2018-2020), Державному стандарті початкової освіти (2018), Проекті Державного стандарту базової середньої освіти (2020).

 

Проте, реалізація на практиці цих завдань і положень виявилась проблематичною. Це обумовлено низкою причин:

  • неоднорідним соціально-економічним станом громадян, матеріально-технічним забезпеченням і часто відсутністю інтернет-покриття, особливо у сільській місцевості,
  • слабким рівнем володіння онлайн технологіями та взагалі уміннями користуватися сучасним комп’ютерним і технічним обладнанням вчителями для створення та забезпечення дистанційного освітнього процесу,
  • низьким рівнем вмотивованості здобувачів освіти,
  • не розробленістю освітніх програм і навчально-методичного забезпечення з урахуванням можливостей дистанційних форм навчання,
  • не обізнаністю викладачів щодо наявності різноманітних методик використання інформаційних і телекомунікаційних освітніх ресурсів і платформ,
  • не підготовленістю багатьох освітян до якісного онлайн викладання та здобувачів освіти до онлайн навчання,
  • психологічними факторами тощо.

Також, попри те, що МОН України ініціювало Всеукраїнську школу онлайн, телевізійні й ютуб уроки не охоплюють всіх предметів системи загальної середньої освіти, не розробленими залишилися курси з мов і літератур корінних народів і національних меншин та інших предметів гуманітарного циклу, пов’язаних з етнокультурним змістом освіти, зокрема предметів юдаїки.

Тому виникла потреба у здійсненні дослідження, зумовленого по-перше, соціальною значущістю проблеми запровадження дистанційного навчання, по-друге, важливістю та необхідністю вивчення й аналізу теоретичних засад, сучасних тенденцій і практичного досвіду формування інформаційно-комунікаційної компетентності з огляду на компетеннісний та особистісно орієнтований підходи до навчання.

Деякі питання організації та змісту дистанційного навчання мови іврит і предметів юдаїки нами були оприлюднені ще задовго до бурхливих подій сьогодення [1 ; 2]. Проте, події сучасності спонукали нас до нових розвідок, результати яких опубліковані у наукових виданнях.

Вивчаючи й аналізуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, ми виявили десять асинхронних інструментів, використання яких сприятиме підвищенню рівня фахової компетентності вчителів та успішній і результативній освітній діяльності здобувачів освіти. Вони успішно використовуються у сучасному глобальному освітньому просторі та багато освітян різних країн світу користується ними у процесі організації дистанційного навчання, що підтверджує їх ефективність [3].

З метою вивчення стану вирішення проблеми в українській педагогічній практиці та досвіду впровадження дистанційного навчання предметів юдаїки у ЗЗСО України нами було здійснено ряд онлайн інтерв’ю, опитувань освітян та експертне оцінювання практичної діяльності вчителів на різних етапах здійснення дистанційного навчання предметів юдаїки впродовж карантину.

Так, на початку введення карантину, у березні-квітні 2020 року, нами було проведено бліц онлайн опитування керівників і педагогів експериментальних ЗЗСО з єврейським етнокультурним компонентом, яке виявило наявний стан використання тих чи інших інформаційно-комунікаційних ресурсів для здійснення дистанційного навчання.

Як засвідчили результати онлайн інтерв’ювання й опитування освітян експериментальних закладів загальної середньої освіти різних регіонів України, на початковому етапі запровадження дистанційного навчання під час карантину (березнь-квітень 2020 року) більшість педагогів використовували онлайн платформи Zoom, Google Clаssroom, ClassDojo, Microsoft Teams, «Мій клас», «На урок», створювали власні YouTube-канали, сторінки у соціальній мережі Facebook, застосовували різноманітні комунікаційні засоби, зокрема Skype, Viber, WattsApp [4].

Здійснене нами експертне оцінювання й аналіз проектів-методичних розробок учителів у рамках другого етапу проекту підвищення кваліфікації вчителів «Єврейський калейдоскоп», ініційованого Всесвітнім ОРТ (березень-травень 2020 року), виявили достатньо високий рівень обізнаності вчителів щодо використання сучасних інструментів дистанційного навчання в освітній практиці, зокрема застосування сучасних інформаційних, телекомунікаційних і мультимедійних технологій навчання й інтеграції змісту освіти предметів юдаїки з викладанням інших шкільних курсів і висвітлили практичний досвід НВК «ОРТ» №141 м. Київ, НВК №144 м. Дніпро, НВК «ОРТ» №41 м. Чернівці, єврейської гімназії «ОРТ-Алеф» м. Запоріжжя, СШ «ОРТ» №94 м. Одеса [5].

Наприкінці навчального 2019/2020 року ми провели онлайн опитування й оприлюднили його результати з метою виявлення освітніх потреб, пріоритетів й ефективних педагогічних технологій дистанційного навчання предметів юдаїки (мови іврит, історії, традиції, літератури єврейського народу, інтегрованих курсів) для урахування здобутого досвіду в обґрунтуванні сучасних науково-методичних засад і розробленні методичних рекомендацій для організації дистанційного та /або змішаного навчання в освітній практиці [6].

Здійснене дослідження дозволило виявити актуальні психолого-педагогічні, лінгводидактичні та методологічні проблеми організації й упровадження дистанційного навчання як предметів юдаїки, так і загальної системи освіти. Отримані результати можуть стати підґрунтям для розроблення змісту, методів і прийомів формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і здобувачів освіти; добору технологій щодо навчання, контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі формування наскрізних і предметних компетентностей; створення методичних рекомендацій щодо впровадження дистанційного та/або змішаного навчання; зміни підходів до змісту й організації підвищення фахового рівня освітян.

Дослідження спирається на науково обґрунтовану теоретичну базу та підкріплено належною апробацією, проте потребує подальших наукових розвідок і технологічного розроблення проблеми запровадження дистанційного навчання в системі освіти України, а запропоновані в даних публікаціях підходи та дібрані ресурси можуть слугувати практичними рекомендаціями для застосування в освітній практиці.

 

Список опублікованих праць

 

1. Бакуліна Н. В. Дистанційне навчання мови іврит: до постановки проблеми. Технології інтелектуальної діяльності : тези доп. міждисцип. наук.-практ. конф., м. Київ, лют. 2009 р. Київ, 2009. [Електронний ресурс]. URL: https://lib.iitta.gov.ua/705858/1/bakulina_09_dist_navch_ivr.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/705858/

http://www.newlearning.org.ua/content/konferenciya-tehnologiyi-intelektualnoyi-diyalnosti-lyutiy-2009.

2. Бакуліна Н. В. «Єврейський інтерактив»  ̶  інноваційна освітня платформа електронного навчання мови іврит і предметів юдаїки. Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичні і практичні аспекти : зб. тез наук.-практ. конф., м. Київ, 4 лист. 2019 р. Київ, 2019. С. 40-42.

URL : https://lib.iitta.gov.ua/719432/1/zbirnyk_tez_Bakulina_40-42.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/719432/

http://undip.org.ua/upload/iblock/51b/zbirnyk_tez_.pdf

3. Бакуліна Н. В. Ефективні інструменти впровадження дистанційного навчання у глобалізованому світі. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2020: глобалізований простір інновацій : зб. тез IV міжнар. інтернет-конф., м. Київ, 28 трав. 2020 р. Київ, 2020. С. 53-55. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721042/1/Comparative_2020_web_Bakulina-53-55.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/721042/

http://undip.org.ua/upload/iblock/986/comparative_2020_web.pdf

4. Н. В. Бакуліна, Зв'язок із експериментальними закладами освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: http://undip.org.ua/info/9883/. Дата звернення: 29, Трав., 2020.

5. Бакуліна Н. В. Застосування інноваційних технологій у дистанційному навчанні предметів юдаїки. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.] : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 03 черв. 2020 р. Київ, 2020. С. 159-172. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720834/1/Bakulina_2020_06_03_tezy-159-172.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/720834/

https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/06/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_06_03_tezy.pdf

6. Бакуліна Н. В. Результати онлайн опитування вчителів «Потреби, пріоритети та досвід упровадження дистанційного навчання предметів юдаїки у ЗЗСО України». Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.] : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 01 лип. 2020 р. Київ, 2020. С. 86-102. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721190/1/2020_07_01_tezy_Bakulina_86-102.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/721190/

https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/07/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_07_01_tezy.pdf